Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam

DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN

Ứng trước tiền Công nợ được xác nhận bởi Bên Mua Hàng đã kết nối trong Hệ thống của IFPC

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam

THEO YÊU CẦU NHÀ CUNG CẤP

Ứng trước tiền theo xác nhận riêng lẻ của Bên Mua Hàng cho từng Công nợ do Nhà Cung Cấp đề xuất

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam

GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG

Tự động ứng trước tiền Công nợ được xác nhận bởi Bên Mua Hàng đã kết nối trong Hệ thống của IFPC

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam

QUY TRÌNH DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 1

KẾT NỐI HỆ THỐNG BÊN MUA HÀNG

Bên Mua Hàng ký Thỏa thuận Hợp tác với IFPC để được cấp Hạn Mức tại IFPC. Bên Mua Hàng mở Tài khoản Hệ thống và cập nhật Danh sách Nhà Cung Cấp đủ điều kiện

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 2

XÁC NHẬN
CÔNG NỢ

Bên Mua Hàng thực hiện xác nhận và cập nhật định kỳ tất cả các Công nợ cho các Nhà Cung Cấp trong danh sách đủ điều kiện lên Hệ thống

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 3

ĐẶT LỆNH
& PHÊ DUYỆT

Nhà Cung Cấp đặt lệnh yêu cầu giao dịch Công Nợ trong danh sách cập nhật của Bên Mua Hàng trên Hệ thống để IFPC thực hiện thẩm định và phê duyệt Giao dịch

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 4

KÝ GIAO DỊCH
& THANH TOÁN

Sau khi ký điện tử Giao dịch, IFPC thanh toán tối đa 90% Giá trị Công nợ trực tiếp vào Tài khoản Nhà Cung Cấp

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 5

THANH TOÁN
ĐẾN HẠN

Bên Mua Hàng thanh toán vào Tài Khoản Chỉ Định của Nhà Cung Cấp vào ngày đến hạn để Ngân hàng Chỉ Định thực hiện cắt tiền tự động về Tài khoản IFPC

 • Yêu cầu Bên Mua Hàng phải trong Danh sách Kết nối, có Hạn mức Phê duyệt sẵn và Tài khoản Hệ thống tại IFPC
 • Bên Mua Hàng thực hiện cập nhật Danh sách Nhà Cung Cấp đủ điều kiện trên Hệ thống
 • Bên Mua Hàng cập nhật định kỳ thông tin Công nợ cho tất cả các Nhà Cung Cấp đủ điều kiện lên Hệ thống
 • Giá trị khoản tiền ứng trước lên tới 90% Giá trị Hóa đơn
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam

QUY TRÌNH GIAO DỊCH THEO YÊU CẦU CỦA NHÀ CUNG CẤP

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 1

MỞ TÀI KHOẢN BÊN MUA HÀNG

Nhà Cung Cấp đề xuất Bên Mua Hàng để IFPC đánh giá và cấp Hạn mức. Bên Mua Hàng đồng ý mở Tài khoản Hệ thống tại IFPC để thực hiện xác nhận từng công nợ

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 2

XÁC NHẬN
CÔNG NỢ

Dựa trên yêu cầu từng lần của Nhà Cung Cấp, Bên Mua Hàng thực hiện xác nhận Công nợ và cập nhật trên Hệ thống của IFPC

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 3

ĐẶT LỆNH
& PHÊ DUYỆT

Nhà Cung Cấp đặt lệnh yêu cầu giao dịch Công Nợ đã được Bên Mua Hàng xác nhận trên Hệ thống để IFPC thực hiện thẩm định và phê duyệt Giao dịch

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 4

KÝ GIAO DỊCH
& THANH TOÁN

Sau khi ký điện tử Giao dịch, IFPC thanh toán tối đa 90% Giá trị Công nợ trực tiếp vào Tài khoản của Nhà Cung Cấp

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 5

THANH TOÁN
ĐẾN HẠN

Bên Mua Hàng thanh toán vào Tài Khoản Chỉ Định của Nhà Cung Cấp vào ngày đến hạn để Ngân hàng Chỉ Định thực hiện cắt tiền tự động về Tài khoản IFPC

 • Nhà Cung Cấp có xác nhận từ Bên Mua Hàng cho Công Nợ muốn giao dịch với IFPC
 • Chỉ chấp nhận Công nợ được xác nhận từ Bên Mua Hàng đủ tiêu chuẩn được cấp Hạn mức tại IFPC
 • Bên Mua Hàng đồng ý mở Tài khoản Hệ thống tại IFPC để cập nhận xác nhận Công nợ trên Hệ thống
 • Giá trị khoản tiền ứng trước lên tới 90% Giá trị Hóa đơn
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam

QUY TRÌNH DỊCH VỤ GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 1

KẾT NỐI HỆ THỐNG BÊN MUA HÀNG

Bên Mua Hàng ký Thỏa thuận Hợp tác với IFPC để được cấp Hạn Mức tại IFPC. Bên Mua Hàng mở Tài khoản Hệ thống IFPC và cập nhật Danh sách Nhà Cung Cấp đủ điều kiện

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 2

XÁC NHẬN CÔNG NỢ

Bên Mua Hàng thực hiện xác nhận định kỳ tất cả các Công nợ cho các Nhà Cung Cấp trong danh sách đủ điều kiện lên Hệ thống

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 3

KÝ YÊU CẦU TỰ ĐỘNG PHÊ DUYỆT

Nhà Cung Cấp ký Yêu cầu Giao dịch Tự động 1 lần duy nhất. Hệ thống sẽ tự động thực hiện Giao dịch cho các Công Nợ được Bên Mua Hàng cập nhật và thông báo cho Nhà Cung Cấp

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 4

XÁC NHẬN GIAO DỊCH & THANH TOÁN

Sau khi hoàn thành gửi thông báo về Giao dịch để Nhà Cung Cấp xác nhận, IFPC thanh toán tối đa 100% Giá trị Công nợ vào Tài khoản Nhà Cung Cấp

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam 5

THANH TOÁN
ĐẾN HẠN

Bên Mua Hàng thanh toán vào Tài Khoản Chỉ Định của Nhà Cung Cấp vào ngày đến hạn để Ngân hàng Chỉ Định thực hiện cắt tiền tự động về Tài khoản IFPC

 • Yêu cầu Bên Mua Hàng phải trong Danh sách Kết nối, có Hạn mức Phê duyệt sẵn và Tài khoản Hệ thống tại IFPC
 • Bên Mua Hàng thực hiện cập nhật Danh sách Nhà Cung Cấp đủ điều kiện trên Hệ thống
 • Bên Mua Hàng cập nhật định kỳ thông tin Công nợ cho tất cả các Nhà Cung Cấp đủ điều kiện lên Hệ thống
 • Nhà Cung cấp ký 1 lần Thỏa thuận thực hiện giao dịch tự động trên Hệ thống của IFPC
 • Giá trị khoản tiền ứng trước lên tới 100% Giá trị Hóa đơn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Tài chính Số IFPC

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Duy Nhât - IFPC Digital Vietnam