CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật (“Chính Sách Bảo Mật”) là một phần không thể tách rời của điều khoản sử dụng Website điều chỉnh mối quan hệ giữa Công Ty và người dùng truy cập vào website của Công Ty (“Website”) và/hoặc khách hàng tiềm năng quan tâm đến dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty (được gọi chung là “Thành Viên” hoặc “Người Sử Dụng”) và phải được đọc cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được ký kết giữa Người Sử Dụng và Công Ty.

“Dữ Liệu Cá Nhân” trong Chính Sách Bảo Mật có nghĩa là dữ liệu cho phép nhận dạng một cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các thông tin như tên, thông tin liên hệ, địa chỉ và các thông tin nhận dạng khác của Người Sử Dụng truy cập Website hoặc bất kỳ dịch vụ nào do Công Ty cung cấp thông qua Website (“Dịch Vụ”) hoặc bất kỳ Dịch Vụ, chữ ký, câu trả lời nào cho các câu hỏi nhằm mục đích xác minh bảo mật, số liên lạc khẩn cấp hoặc thông tin liên lạc lại được cung cấp cho chúng tôi khi bất kỳ Người Sử Dụng nào truy cập Website.

Tùy từng thời điểm, Công Ty có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ (a) Người Sử Dụng, (b) các bên thứ ba, bao gồm các chủ sở hữu hưởng lợi của Người Sử Dụng, đối tác, giám đốc, nhân viên hoặc người có thẩm quyền ký, người lao động, khách hàng, bên thanh toán, bên nhận thanh toán, bên bảo lãnh, các công ty cung cấp dịch vụ bảo mật khác và các thể nhân khác liên quan đến Người Sử Dụng đó (“Các Cá Nhân Liên Quan”) và/hoặc (c) các nguồn thông tin công cộng có sẵn bao gồm các tổ chức tín dụng, Dữ Liệu Cá Nhân về Người Sử Dụng, Các Cá Nhân Liên Quan và các bên liên quan có liên quan đến việc truy cập và sử dụng Website hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào để cung cấp dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao hơn cho Người Sử Dụng của chúng tôi. Việc thu thập dữ liệu này có thể bao gồm:

 • I. Sử dụng cookies trên Website và trong việc cung cấp Dịch Vụ;
 • II. Thu thập thông tin liên quan đến các thiết bị (bao gồm hệ điều hành thiết bị, phiên bản phần cứng, cài đặt, tên và loại của tệp tin và phần mềm, loại và số nhận dạng thiết bị, vị trí thiết bị, thông tin kết nối như tên của ISP hoặc công ty vận hành thiết bị di động để truy cập Website.

Nếu các Thành Viên cung cấp cho Công Ty bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Thành Viên đó hoặc của các cá nhân khác:

 • I. Các Thành Viên cam đoan và bảo đảm với Công Ty rằng (x) mỗi cá nhân (bao gồm cả Thành Viên đó) có Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho chúng tôi, đã được thông báo về các mục đích của việc thu thập, xử lý, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu; và (y) cá nhân đó đã chấp thuận và ủy quyền cho việc IFPC thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân nêu trên;
 • II. Các Thành Viên sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi khi Thành Viên đó biết về việc bất kỳ cá nhân nào rút lại chấp thuận của cá nhân đó đối với việc Công Ty thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân mà đã được cung cấp cho Công Ty. Việc cá nhân đó rút lại chấp thuận nêu trên có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ mà Công Ty cung cấp cho các Thành Viên, cá nhân đó và/hoặc công ty mà Thành Viên đại diện (bao gồm cả việc chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa các Thành Viên và chúng tôi, theo các điều khoản chấm dứt liên quan đến người sử dụng đã đăng ký và việc chấm dứt quan hệ hợp đồng nêu trên có thể bị xem là vi phạm các cam đoan và bảo đảm của các Thành Viên với chúng tôi).
 • III. Các Thành Viên luôn bảo đảm bất kỳ thông tin nào được cung cấp (bao gồm bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào) cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ, và bất kỳ chấp thuận nào được đưa ra liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân sẽ, phụ thuộc vào pháp luật và quy định hiện hành, sẽ duy trì hiệu lực nếu bất kỳ cá nhân nào nêu trên chết, mất năng lực hành vi, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán và việc chấm dứt hoặc hết hạn của bất kỳ tài khoản nào liên quan đến việc sử dụng Website.

Dữ Liệu Cá Nhân được gửi cho Công Ty hoặc do Công Ty thu thập có thể được Công Ty sử dụng vì bất kỳ mục đích kinh doanh nào của Công Ty, bao gồm (“Mục Đích”):

 • I. Để vận hành, quản trị bất kỳ tài khoản nào và cung cấp Dịch Vụ cho bất kỳ Người Sử Dụng nào thông qua Website bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, hỗ trợ chuyển tiền, duy trì thông tin “nhận diện khách hàng” chính xác, để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của Người Sử Dụng và/hoặc người đại diện của Người Sử Dụng mà liên hệ với Công Ty hoặc có thể được Công Ty liên hệ, để thực hiện hoặc phản hồi các yêu cầu, câu hỏi hoặc chỉ thị từ Người Sử Dụng và/hoặc người đại diện của Người Sử Dụng, và để thực hiện mô hình hóa hoặc phân tích rủi ro;
 • II. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trên Website hoặc liên quan đến Dịch Vụ;
 • III. Để tuân thủ các điều khoản của điều khoản sử dụng Website, Chính Sách Bảo Mật và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác mà Công Ty có thể quy định tại từng thời điểm và vào bất kỳ thời điểm nào;
 • IV. Để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của Người Sử Dụng và/hoặc người đại diện của Người Sử Dụng và/hoặc theo quy trình bảo mật hiện hành hoặc quy trình nội bộ của Công Ty;
 • V. Trong quy trình phân tích và đánh giá khả năng tồn tại, độ tin cậy, tính phù hợp, tính đủ điều kiện và danh tính của Người Sử Dụng liên quan đến Dịch Vụ, và/hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được ký kết hoặc đồng ý bởi Người Sử Dụng đó;
 • VI. Để thực hiện, giám sát và phân tích hoạt động kinh doanh của Công Ty;
 • VII. Cho hoạt động tiếp thị, quảng bá hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ (bao gồm bất kỳ dịch vụ tài chính nào khác) mà Công Ty tin rằng các Thành Viên có thể quan tâm;
 • VIII. Là một phần hoặc liên quan đến, bất kỳ hoạt động mua bán, sáp nhập, hoặc bất kỳ thay đổi tương tự nào đối với hoạt động kinh doanh của Công Ty;
 • IX. Đối với phản hồi và khiếu nại của khách hàng hoặc các mục đích pháp lý trong việc thực thi các quyền của Công Ty, soạn thảo và rà soát các tài liệu, bảo đảm tham vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp;
 • X. Để tuân thủ bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào tại bất kỳ quốc gia nào;
 • XI. Để phát hiện, ngăn chặn và điều tra hành vi gian lận, tội phạm, rửa tiền, tài trợ chống khủng bố và hối lộ;
 • XII. Các mục đích hợp lý liên quan đến các mục đích nêu trên.

Công Ty có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân miễn là một hoặc một số mục đích mà theo đó dữ liệu đó được thu thập vẫn hợp lệ, theo yêu cầu của quy định pháp luật bao gồm các quyền tài phán khác bên ngoài Việt Nam, hoặc theo yêu cầu của chính sách lưu giữ hồ sơ hoặc mục đích kinh doanh của Công Ty.

Tùy từng thời điểm, Công Ty cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân vì bất kỳ Mục Đích nào cho các cổ đông, giám đốc, nhân viên và người lao động của Công Ty và các bên dưới đây (dù ở trong hay ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam):

 • I. Bất kỳ đại lý, nhà thầu, hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ nào cung cấp các dịch vụ ngân hàng, chuyển tiền, hành chính, thư tín, viễn thông, tổng đài, quy trình kinh doanh, du lịch, thị thực, quản trị kiến thức, nhân sự, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, máy tính, thanh toán, thu hồi nợ, kiểm tra tham chiếu tín dụng hoặc thanh toán bù trừ chứng khoán, mô hình hóa hoặc phân tích rủi ro hoặc các dịch vụ khác cho IFPC liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty và/hoặc hoạt động của Website hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào;
 • II. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được thuê bởi hoặc nhân danh Công Ty hoặc là một phần hoặc liên quan đến bất kỳ nhóm công ty nào mà Công Ty là một thành viên trong nhóm hoặc có liên kết với nhóm công ty đó;
 • III. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà Công Ty có nghĩa vụ hoặc bằng cách khác được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật và quy định hiện hành nào, bao gồm việc tiết lộ cho tòa án, và/hoặc các cơ quan pháp lý, quản lý, thuế và chính phủ tại Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán;
 • IV. Bất kỳ bên nào đưa ra hoặc đề nghị cấp bảo lãnh hoặc bảo đảm của bên thứ ba để bảo lãnh hoặc bảo đảm các nghĩa vụ của bất kỳ người dùng nào;
 • V. Bất kỳ bên nào vì mục đích tiến hành kiểm tra với Trung Tâm Đăng Ký Không Liên Hệ;
 • VI. Bất kỳ bên nào vì mục đích đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ của Công Ty và bất kỳ quy tắc, luật, quy định, quy tắc thực hành hoặc chỉ thị, lệnh hoặc yêu cầu do bất kỳ tòa án, cơ quan pháp lý hoặc cơ quan nhà nước nào bao gồm cả các quyền tài phán khác bên ngoài Việt Nam ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc tiết lộ cho các cơ quan quản lý, tiến hành kiểm tra kiểm toán hoặc bất kỳ cuộc điều tra nào);
 • VII. Bất kỳ bên được chuyển giao thực tế hoặc đề xuất chuyển giao nào của IFPC hoặc bên được chuyển nhượng các quyền hợp lệ của IFPC đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của IFPC;
 • VIII. Công ty tín dụng cũng như các Thành Viên của công ty tín dụng đó và các bên thứ ba khác liên quan đến việc sử dụng Website theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định.

Không ảnh hưởng đến các điều khoản nêu trên, Công Ty có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà Công Ty có nghĩa vụ hoặc bằng cách khác phải tiết lộ theo bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật và quy định hiện hành nào, bao gồm việc tiết lộ cho tòa án, trọng tài và/hoặc các cơ quan pháp lý, quản lý, thuế và chính phủ tại Việt Nam hoặc cơ quan khác.

Các Thành Viên có thể truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của các Thành Viên do Công Ty nắm giữ. Để thực hiện việc đó, vui lòng liên hệ với Công Ty theo địa chỉ email . Công Ty, theo toàn quyền quyết định của Công Ty, có quyền tính phí đối với việc cấp quyền truy cập và sửa đổi Dữ Liệu Cá Nhân nêu trên nếu Công Ty cho là phù hợp.

Tùy từng thời điểm, Công Ty có thể gửi email hoặc tin nhắn (“SMS”) đến số điện thoại di động của các Thành Viên và/hoặc Các Cá Nhân Liên Quan dựa trên Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho Công Ty. Công Ty không bảo đảm về việc các tin nhắn này là hoàn toàn an toàn. Trong mọi trường hợp, Công Ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh hoặc gánh chịu bởi các Thành Viên hoặc Các Cá Nhân Liên Quan liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ tin nhắn nào được gửi bởi Công Ty hoặc tới Công Ty.

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Tài chính Số IFPC

Chính Sách Bảo Mật - IFPC Digital Vietnam

Chính Sách Bảo Mật - IFPC Digital Vietnam